Пн - Пт
08:00 - 18:30
Суббота
08:00 - 17:00
Воскресенье
10:00 - 14:00
Новый клиент?
Каталог товаров Каталог товаров
  • Главная
  • Рекламная кампания "Призы на месте"
 
Регламент кампании
Вопросы/ответы
Видео
Фотографии победителей
 
 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
„ПРИЗЫ НА МЕСТЕ”
(07.04.2022 - 30.12.2022)

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1. Campania promoțională "Premii pe loc" (numită în continuare "Campanie") este organizată și desfășurată de „SUPRATEN” S.A., IDNO 1003600005791, societate comercială din Republica Moldova, cu sediul la adresa: str. Petricani, 84, mun. Chișinău, R.M. (denumită în continuare "Organizator").
1.2. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial").
1.3. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din Republica Moldova prin publicarea pe pagina web www.supraten.md, fiind disponibil oricărei persoane, în baza unui apel telefonic (tarif normal) la Infoline 022 268 000, între orele 8:00 – 19:30, de luni până vineri, 9:00 – 17:00, sâmbătă și 10:00 – 14:00 duminică, exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Campaniei.
1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după modificarea prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
Campania promoțională este organizată și se desfășoară în complexele comerciale „Orașul Meșterilor” și „SUPRATEN-Ciocana” ale căror adrese se regăsesc pe site-ul www.supraten.md.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
Campania va începe la data de 07.04.2022 și va desfășura până la data de 30.12.2022 inclusiv (numită în continuare „Durata Campaniei”). Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica atât perioada, cât și sistemul de funcționare al Campaniei pe parcursul derulării acesteia, printr-un act adițional la prezentul regulament.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. Campania este deschisă participării persoanelor, clienți “SUPRATEN”, cetăţeni ai Republicii Moldova sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedința temporară în Republica Moldova, precum și cetățeni străini sau apatrizi. Clienți care efecuează cumpărături în sumă mai mare sau egală cu 1000 лей (MDL), achitând în numerar sau prin card bancar, prin casele și secția Contabilitate, din cadrul C.C. Supraten din sectorul Ciocana, str. Mesterul Manole, 14/1 și sectorul Râșcani, str. Pertricani, 84 cu respectarea formalităților de înregistrare.
4.2. La această Campanie NU au drept de participare următoarele persoane:
4.2.1. Persoanele Juridice clienți SUPRATEN S.A.
4.2.2. Nu au dreptul de a participa la Campanie, clienții „SUPRATEN”, care efectuează plăți pentru procurarea mărfii, prin transfer în conturile de decontare.
4.2.3. Afiliații (inclusiv însă fără a se limita la angajați) „Supraten” S.A.
4.2.4. Membrii familiilor afiliaților menționați la punctul (iii) de mai sus (constând din copii, părinți, soț/soție);
4.2.5. Persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani, vârstă împlinită înainte de data calendaristică a participării în Campanie. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor sub vârsta de 18 ani. În cazul persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, participarea va putea avea loc doar cu acordul reprezentantului legal (părinte, tutore sau ocrotitor legal).
4.3. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a urmări în instanță respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI
5.1. Reguli generale de participare:
a. Pentru a participa la Campanie, participanții trebuie să efectueze cumpărături în sumă mai mare sau egală cu 1000 лей (MDL), din cadrul complexelor comerciale „SUPRATEN-Ciocana” și „Orașul Meșterilor”, amplasate pe adresa: R.M. mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 14/1 și str. Petricani, 84.
b. Pentru fiecare cumpărătură, egală sau mai mare de 1000 лей (MDL), participanții vor primi câte un talon de loterie (în continuare talon) cu număr de identificare, (1000 лей = echivalent cu 1 talon).
c. Talonul, este compus din scratch card si cupon, precum și bonul de casă.
d. Scratch cardul presupune un talon exprimat în premii de valoare și echivalent bănesc, valoarea căruia este destinată pentru procurarea bunurilor din cadrul C.C. „SUPRATEN”, amplasate pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 14/1 și str. Petricani, 84.
e. Valoarea nominală a scratch cardurilor este de: 200 лей MDL, 500 лей MDL, 1000 лей MDL, 3000 лей MDL, care poate fi vizibilă după răzuirea acestuia.
f. În cazul obținerii unui premiu valoros, câștigătorul trebuie să se adreseze la operator-contabil sau casier al unuia dintre complexele comerciale pentru a ridica premiul.
g. Participanții loteriei instant nu sunt eligibili pentru returul articolelor achiziționate, cele din urmă pot fi doar înlocuite cu alte produse cu valoare echivalentă.
h. În cazul când clientul câștigător totuși decide să returneze produsul pe bază căruia a devenit câștigător, el trebuie să întoarcă cadoul sau să achite costul cumpărăturii efectuate în baza voucherului.
i. În caz de câștig bănesc, clientul trebuie să utilizeze premiul în ziua câștigului, în caz contrar talonul (voucherul) se anulează.
j. În caz de câștig a unui premiu de valoare, clientul trebuie să-l ridice în ziua câștigului, în caz contrar talonul (voucherul) se anulează.
5.2. Acțiunile persoanelor participante
1. Din momentul recepționării talonului, persoana participantă, este în drept să se adreseze la orice operator împuternicit a secției Contabilitate sau nr. 8 “Operațiuni cu numerar”, din incinta magazinului „SUPRATEN” amplasat pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 14/1 și str. Petricani, 84, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare.
2. Fiecare talon include câte un scratch card.
3. Răzuind scratch cardul, persoana participantă la Campanie, identifică valoare acestuia.
4. Din momentul ce a fost selectată marfa, persoana prezintă operatorului codul mărfii. Operatorul eliberează contul de plată, cu deducerea sumei conform scratch cardului.
5. După achitarea mărfii, scratch cardul este ridicat de operator, pentru păstrare.
6. În cazul în care suma nominală a scratch cardului, este mai mare decât suma mărfii selectate de persoana participantă, diferența nu se restituie, suma conform diferenței se casează.
7. În cazul în care suma nominală a scratch cardului, este mai mică decât suma mărfii selectate de persoana participantă, diferența este achitată de cumpărător.
8. Clientul nu poate utiliza cardul de reducere la procurarea produselor prin intermediul voucherului câștigător.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CÂȘTIGĂTOARE, PROCEDURA DE EXTRAGERE
6.1. În cadrul Campaniei se vor acorda următoarele premii:
• Scratch carduri în valoare de: 200 лей MDL, 500 лей MDL, 1000 лей MDL, 3000 лей MDL destinate bunurilor selectate, marcate.
• Alte cadouri în valoare totală de 800 000 лей.
• 2 Automobile SUZUKI VITARA – 630 000 лей.

SECŢIUNEA 7. PERIOADA DE ACORDARE A PREMIILOR
7.1. Premiile Campaniei vor fi acordate în perioada stabilită de Organizator, care corespunde cu perioada desfășurării campaniei, cu dreptul Organizatorului de a sista unilateral acordarea premiilor în cazul în care stocul de premii a fost epuizat, sau alte motive întemeiate.

SECŢIUNEA 8. RESPONSABILITATE
8.1. Organizatorul nu își asumă nici o răspundere și nu va lua parte în litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor câștigătoare. Existența vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra bunurilor nu va influența acordarea de către Organizator a bunului-premiului Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.
8.2. Prin participarea la Campanie, toți Participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, și oferă Organizatorului dreptul de a folosi numele și imaginea sa pentru promovarea Campaniei. Nerespectarea acestei clauze atrage răspunderea personală și exclusivă a Participanților și eventualilor câștigători.
8.3. Organizatorul nu are nici o obligație de a întreține corespondență cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
8.4. Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoștință și este de acord cu, următoarele:
a. participantul este singur răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea;
b. participantul declară că nu suferă de afecțiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă utilizarea premiilor;
c. participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și/sau a celor din jur.
8.5. Organizatorul:
a. este exonerat de către câștigători, acordul de voință al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigători, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;
b. nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți, indiferent de natura acestor prejudicii;
c. își rezervă dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care câștigătorul nu se prezintă în vederea înmânării premiului.

SECŢIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE
Organizatorul Campaniei nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor art. 90 1 (1) Codul Fiscal nr. 1163 din 24.04.1997.

SECŢIUNEA 10. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN
Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunțată public și care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu își asumă nici un fel de răspundere referitor la premiile care ar trebui oferite în urma îndeplinirii condițiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECŢIUNEA 11. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești din Republica Moldova competente.

SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil pentru toți participanții în toate Centrele de Premiere sau pentru oricine sună la Infoline (tarif normal): 022 268 000, între orele 8:00 – 19:30, de luni până vineri, 9:00 – 17:00 sâmbătă și 10:00 – 14:00 duminică, exclusiv sărbătorile legale, pe întreagă durată a Campaniei potrivit celor menționate, sau pe pagina web supraten.md/lottery-2022-ro. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

 
 

Как я могу участвовать в моментальной лотерее?
Необходимо приобрести товары на сумму более 1000 леев через кассы или в отделе "Бухгалтерия" в К.К. “SUPRATEN-Чокана”, по адресу ул. Мештерул Маноле 14/1, или К.К. “Город Мастеров”, по адресу ул. Петрикань 84. В лотерее участвуют только физические лица, оплатившие покупки наличными или банковской картой и получаете талон участника.

Сколько талонов я получу?
По 1 талону на каждые 1 000 леев. Если вы купили на 5 600 леев, получаете 5 талонов для участия в лотерее.

Как я могу выйграть?
Выйгрыши моментальные. Стерев защитное поле со скретч карты вы можете выйграть приз на месте.

Какие призы я могу выйграть?
Скретч карты номиналом 200 лей MDL, 500 лей MDL, 1000 лей MDL, 3000 лей MDL предназначеные для маркированных товаров; другие подарки на общую сумму в 800 000 леев и два автомобиля SUZUKI VITARA стоимостью 630 000 леев.

Как я могу получить свой приз?
В случае выигрыша ценного приза вы должены подойти в бюро информации с выигрышным талоном и чеком после чего оператор бюро информации забирает выигрышный талон и вручает приз.

Куда я могу обратиться за дополнительной информацией?
Для получения дополнительной информации вы можете позвонить в колл-центр компании SUPRATEN по телефону 022 268 000.

 
 
 
 
 

Победитель приза "1000 лей"

Победитель приза "3000 лей"

Победитель приза "3000 лей"

Победитель приза "1000 лей"

Победитель приза "3000 лей"

Победитель приза "1000 лей"

Победитель приза "1000 лей"

Победитель приза "3000 лей"

Победитель приза "3000 лей"

Победитель приза "3000 лей"

Победитель приза "1000 лей"

Победитель приза "1000 лей"

Победитель приза "3000 лей"

Победитель приза "1000 лей"

Победитель приза "3000 лей"

Победитель приза "3000 лей"

Победитель приза "3000 лей"

Победитель приза "3000 лей"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "3000 лей"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Шуруповерт Total"

Победитель приза "Шуруповерт Total"

Победитель приза "Набор инструментов Total"

Победитель приза "Набор инструментов Projahn"

Победитель приза "Корзина для белья Irak Plastik"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Корзина для белья Irak Plastik"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Перфоратор Total"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Контейнер Irak Plastik"

Победитель приза "Корзина для белья Irak Plastik"

Победитель приза "Удлиннитель Beorol"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Лампа настольная"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Контейнер Irak Plastik"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Набор инструментов Total"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Набор инструментов Total"

Победитель приза "1000 лей"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "3000 лей"

Победитель приза "Набор ручных инструментов Total"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Робот-пылесос Total"

Победитель приза "Кондиционер воздуха RUUD"

Победитель приза "Корзина для белья"

Победитель приза "Перфоратор Total"

Победитель приза "Корзина для белья"

Победитель приза "Перфоратор Total"

Победитель приза "Пластиковый контейнер"

Победитель приза "Автомобиль SUZUKI Vitara"

Победитель приза "Пластиковый контейнер"

Победитель приза "Машина шлифовальная угловая Hikoki"

Победитель приза "Шуруповерт Total"

Победитель приза "Робот-пылесос Total"

Победитель приза "Пластиковый контейнер"

Победитель приза "3000 лей"

Победитель приза "Робот-пылесос Total"

Победитель приза "Кондиционер Ruud"

Победитель приза "3000 лей"

Победитель приза "Набор ручного инструмента Total"

Победитель приза "Машина шлифовальная угловая Hikoki"

Победитель приза "Перфоратор Total"

Победитель приза "3000 лей"

Победитель приза "Робот-пылесос Total"

Победитель приза "Набор диэлектрических инструментов Total"

Победитель приза "Ручная циркулярная пила Hikoki"

Победитель приза "Шуруповерт Total"

Победитель приза "3000 лей"

Победитель приза "Ящик для инструментов Beorol"

Победитель приза "Набор диэлектрических инструментов Total"

Победитель приза "1000 лей + 200 лей"

Победитель приза "Лестница алюминиевая Tarko"

Победитель приза "3000 лей"

Победитель приза "Шуруповерт Total"

Победитель приза "Лестница алюминиевая Tarko"

Победитель приза "Шуруповерт Total"

Победитель приза "Ящик для инструментов Beorol"

Победитель приза "Перфоратор Kress"

Победитель приза "Шуруповерт AiDrill Worx"

Победитель приза "Ручная циркулярная пила Hikoki"

Победитель приза "Лобзик Total"

Победитель приза "Пылесос Total"

Победитель приза "3000 лей"

Победитель приза "Пылесос Total"

Победитель приза "Ключи комбинированные Total"

Победитель приза "1000 лей"

Победитель приза "Лобзик Total"

Победитель приза "Лобзик Total"

Победитель приза "Шуруповерт Total"

Победитель приза "Умный чайник Xiaomi"

Победитель приза "Ключи комбинированные Total"

Победитель приза "Перфоратор Kress"

Победитель приза "Планшет Apple iPad"

Победитель приза "Телефон Apple iPhone 13"

Победитель приза "1000 лей"

Победитель приза "Сумка для инструмента Total"

Победитель приза "Прожектор LED Total"

Победитель приза "Шуруповерт Total"

Победитель приза "Прожектор LED Total"

Победитель приза "Уровень магнитный Total"

Победитель приза "Набор отверок Total"

Победитель приза "Лобзик Total"

Победитель приза "Ящик для инструментов"

Победитель приза "Прожектор LED Total"

Победитель приза "Набор диэлектрических инструментов Total"

Победитель приза "1000 лей"

Победитель приза "Лестница стремянка Tarko"

Победитель приза "Сумка для инструмента Total"

Победитель приза "3000 лей"

Победитель приза "Лобзик Total"

Победитель приза "1000 лей"

Победитель приза "1000 лей"

Победитель приза "Мойка высокого давления Total"

Победитель приза "Пылесос-робот Total"

Победитель приза "Шуруповерт Total"

Победитель приза "Телевизок Samsung"

Победитель приза "Планшет Apple iPad"

Победитель приза "Набор отверок Total"

Победитель приза "Машина шлифовальная угловая Total"

Победитель приза "1000 лей"

Победитель приза "Планшет Apple iPad"
 

 

Узнавайте первым о
новинках, скидках и акциях!

Будь с
нами!

Мы используем cookies для улучшения вашего опыта использования сайта.

Политика конфиденциальности