Пн - Пт
08:00 - 19:30
Суббота
08:00 - 17:00
Воскресенье
10:00 - 14:00
Новый клиент?
Каталог товаров Каталог товаров
  • Главная
  • Рекламная кампания "Полезные призы"
 
Регламент кампании
Вопросы/ответы
Видео
Фотографии победителей
 
 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
„ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗЫ”
(15.01.2021 - 30.12.2021)

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI.
1.1. Campania promoțională "Premii utile" (numită în continuare "Campanie") este organizată și desfășurată de „SUPRATEN” S.A., IDNO 1003600005791, societate comercială din Republica Moldova, cu sediul la adresa: str. Petricani, 84, mun. Chișinău, R.M. (denumită în continuare "Organizator").
1.2. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial").
1.3. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din Republica Moldova prin publicarea pe pagina web www.supraten.md, fiind disponibil oricărei persoane, în baza unui apel telefonic (tarif normal) la Infoline 022 268 000, între orele 8:00 – 19:30, de luni până vineri, 8:00 – 18:00, sâmbătă și 9:00 – 17:00 duminică, exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Campaniei.
1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după modificarea prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI.
Campania promoțională este organizată și se desfășoară în complexele comerciale „Orașul Meșterilor” și „SUPRATEN-Ciocana” ale căror adrese se regăsesc pe site-ul www.supraten.md.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI.
Campania va începe la data de 15.01.2021 și va desfășura până la data de 30.12.2021 inclusiv (numită în continuare „Durata Campaniei”). Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica atât perioada, cât și sistemul de funcționare al Campaniei pe parcursul derulării acesteia, printr-un act adițional la prezentul regulament.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE.
4.1. Campania este deschisă participării persoanelor, clienți “SUPRATEN”, cetăţeni ai Republicii Moldova sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedința temporară în Republica Moldova, precum și cetățeni străini sau apatrizi. Clienți care efecuează cumpărături în sumă mai mare sau egală cu 1000 lei (MDL), achitând numerar sau prin card bancar, prin casele și secția Contabilitate, din cadrul C.C. Supraten din sectorul Ciocana, str. Mesterul Manole, 14/1 și sectorul Râșcani, str. Pertricani, 84 cu respectarea formalităților de înregistrare.
4.2. La această Campanie NU au drept de participare următoarele persoane:
4.2.1. Persoanele Juridice clienți SUPRATEN S.A.
4.2.2. Nu au dreptul de a participa la Campanie, clienții „SUPRATEN”, care efectuează plăți pentru procurarea mărfii, prin transfer în conturile de decontare.
4.2.3. Afiliații (inclusiv însă fără a se limita la angajați) „Supraten” S.A.
4.2.4. Membrii familiilor afiliaților menționați la punctul (iii) de mai sus (constând din copii, părinți, soț/soție);
4.2.5. Persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani, vârstă împlinită înainte de data calendaristică a participării în Campanie. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor sub vârsta de 18 ani. În cazul persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, participarea va putea avea loc doar cu acordul reprezentantului legal (părinte, tutore sau ocrotitor legal).
4.3. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a urmări în instanță respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI
5.1. Reguli generale de participare:
a. Pentru a participa la Campanie, participanții trebuie să efectueze cumpărături în sumă mai mare sau egală cu 1000 lei (MDL), din cadrul complexelor comerciale „SUPRATEN-Ciocana” și „Orașul Meșterilor”, amplasate pe adresa: R.M. mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 14/1 și str. Petricani, 84.
b. Pentru fiecare cumpărătură, egală sau mai mare de 1000 lei (MDL), participanții vor primi câte un talon de loterie (în continuare talon) cu număr de identificare, (1000 lei = echivalent cu 1 talon).
c. Talonul, este compus din scratch card si cupon, precum și bonul de casă.
d. Scratch cardul presupune un talon exprimat în premii de valoare și echivalent bănesc, valoarea căruia este destinată pentru procurarea bunurilor din cadrul C.C. „SUPRATEN”, amplasate pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 14/1 și str. Petricani, 84.
e. Valoarea nominală a scratch cardurilor este de: 200 lei MDL, 500 lei MDL, 1000 lei MDL, 3000 lei MDL, care poate fi vizibilă după răzuirea acestuia.
f. În cazul obținerii unui premiu valoros, câștigătorul trebuie să se adreseze la operatoru-contabil sau casier al unuia dintre complexele comerciale pentru a ridica premiul.
g. Participanții loteriei instant nu sunt eligibili pentru returul articolelor achiziționate, cele din urmă pot fi doar înlocuite cu alte produse cu valoare echivalentă.
h. În cazul când clientul câștigător totuși decide să returneze produsul pe bază căruia a devenit câștigător, el trebuie să întoarcă cadoul sau să achite costul cumpărăturii efectuate în baza voucherului.
i. În caz de câștig bănesc, clientul trebuie să utilizeze premiul în ziua câștigului, în caz contrar talonul (voucherul) se anulează.
j. În caz de câștig a unui premiu de valoare, clientul trebuie să-l ridice în ziua câștigului, în caz contrar talonul (voucherul) se anulează.
5.2. Acțiunile persoanelor participante
1. Din momentul recepționării talonului, persoana participantă, este în drept să se adreseze la orice operator împuternicit a secției Contabilitate sau nr. 8 “Operațiuni cu numerar”, din incinta magazinului „SUPRATEN” amplasat pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 14/1 și str. Petricani, 84, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare.
2. Fiecare talon include câte un scratch card.
3. Răzuind scratch cardul, persoana participantă la Campanie, identifică valoare acestuia.
4. Din momentul ce a fost selectată marfa, persoana prezintă operatorului codul mărfii. Operatorul eliberează contul de plată, cu deducerea sumei conform scratch cardului.
5. După achitarea mărfii, scratch cardul este ridicat de operator, pentru păstrare.
6. În cazul în care suma nominală a scratch cardului, este mai mare decât suma mărfii selectate de persoana participantă, diferența nu se restituie, suma conform diferenței se casează.
7. În cazul în care suma nominală a scratch cardului, este mai mică decât suma mărfii selectate de persoana participantă, diferența este achitată de cumpărător.
8. Clientul nu poate utiliza cardul de reducere la procurarea produselor prin intermediul voucherului câștigător.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CÂȘTIGĂTOARE, PROCEDURA DE EXTRAGERE.
6.1. În cadrul Campaniei se vor acorda următoarele premii:
• Scratch carduri în valoare de: 200 lei MDL, 500 lei MDL, 1000 lei MDL, 3000 lei MDL destinate bunurilor selectate, marcate.
• Alte cadouri în valoare totală de – 700 000 lei.
• Automobil SKODA KAROQ – 400 000 lei.

SECŢIUNEA 7. PERIOADA DE ACORDARE A PREMIILOR.
7.1. Premiile Campaniei vor fi acordate în perioada stabilită de Organizator, care corespunde cu perioada desfășurării campaniei, cu dreptul Organizatorului de a sista unilateral acordarea premiilor în cazul în care stocul de premii a fost epuizat, sau alte motive întemeiate.

SECŢIUNEA 8. RESPONSABILITATE.
8.1. Organizatorul nu își asumă nici o răspundere și nu va lua parte în litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor câștigătoare. Existența vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra bunurilor nu va influența acordarea de către Organizator a bunului-premiului Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.
8.2. Prin participarea la Campanie, toți Participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, și oferă Organizatorului dreptul de a folosi numele și imaginea sa pentru promovarea Campaniei. Nerespectarea acestei clauze atrage răspunderea personală și exclusivă a Participanților și eventualilor câștigători.
8.3. Organizatorul nu are nici o obligație de a întreține corespondență cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
8.4. Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoștință și este de acord cu, următoarele:
a. participantul este singur răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea;
b. participantul declară că nu suferă de afecțiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă utilizarea premiilor;
c. participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și/sau a celor din jur.
8.5. Organizatorul:
a. este exonerat de către câștigători, acordul de voință al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigători, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;
b. nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți, indiferent de natura acestor prejudicii;
c. își rezervă dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care câștigătorul nu se prezintă în vederea înmânării premiului.

SECŢIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE.
Organizatorul Campaniei nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor art. 90 1 (1) Codul Fiscal nr. 1163 din 24.04.1997.

SECŢIUNEA 10. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN.
Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunțată public și care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu își asumă nici un fel de răspundere referitor la premiile care ar trebui oferite în urma îndeplinirii condițiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECŢIUNEA 11. LITIGII.
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești din Republica Moldova competente.

SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL.
Regulamentul Oficial este disponibil pentru toți participanții în toate Centrele de Premiere sau pentru oricine sună la Infoline (tarif normal): 022 268 000, între orele 8:00 – 19:30, de luni până vineri, 8:00 – 18:00 sâmbătă și 9:00 – 17:00 duminică, exclusiv sărbătorile legale, pe întreagă durată a Campaniei potrivit celor menționate, sau pe pagina web supraten.md/lottery-2021-ru. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

 
 

Как я могу участвовать в моментальной лотерее?
Необходимо приобрести товары на сумму более 1000 леев через кассы или в отделе "Бухгалтерия" в К.К. “SUPRATEN-Чокана”, по адресу ул. Мештерул Маноле 14/1, или К.К. “Город Мастеров”, по адресу ул. Петрикань 84. В лотерее участвуют только физические лица, оплатившие покупки наличными или банковской картой и получаете талон участника.

Сколько талонов я получу?
По 1 талону на каждые 1 000 леев. Если вы купили на 5 600 леев, получаете 5 талонов для участия в лотерее.

Как я могу выйграть?
Выйгрыши моментальные. Стерев защитное поле со скретч карты вы можете выйграть приз на месте.

Какие призы я могу выйграть?
Скретч карты номиналом 200 лей MDL, 500 лей MDL, 1000 лей MDL, 3000 лей MDL предназначеные для маркированных товаров; другие подарки на общую сумму в 700 000 леев и один автомобиль SKODA KAROQ стоимостью 400 000 леев.

Как я могу получить свой приз?
В случае выигрыша ценного приза вы должены подойти в бюро информации с выигрышным талоном и чеком после чего оператор бюро информации забирает выигрышный талон и вручает приз.

Куда я могу обратиться за дополнительной информацией?
Для получения дополнительной информации вы можете позвонить в колл-центр компании SUPRATEN по телефону 022 268 000.

 
 
 
 
 
 
 

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "Отвертка с аккумулятором Worx"

Победитель выигрыша "Коврик входной Karat"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "Коврик входной Karat"

Победитель выигрыша "Газовый ключ 3" Beorol"

Победитель выигрыша "Ящик для инструментов 18" Beorol Mobil"

Победитель выигрыша "Дрель-шуруповерт Worx WX178"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "Отвертка с аккумулятором Worx"

Победитель выигрыша "Отвертка с аккумулятором Worx"

Победитель выигрыша "iPAD 2020"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "Ящик для инструментов 18" Beorol Mobil"

Победитель выигрышей "1000 лей" и "200 лей"

Победитель выигрыша "Коврик входной Karat"

Победитель выигрыша "Набор инструментов Projahn"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "Набор инструментов Projahn"

Победитель выигрыша "Набор инструментов Projahn"

Победитель выигрыша "Ящик для инструментов 18" Beorol Mobil"

Победитель выигрыша "Коврик входной Saphir"

Победитель выигрыша "Триммер электрический Total"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победители выигрышей "Ящик для инструментов 18" Beorol Mobil" и "Триммер электрический Total"

Победитель выигрыша "Газовый ключ 3" Beorol"

Победитель выигрыша "Коврик входной Saphir"

Победитель выигрышей "1000 лей" и "Триммер электрический Total"

Победитель выигрыша "Триммер электрический Total"

Победитель выигрыша "Ящик для инструментов 18" Beorol Mobil"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "Триммер электрический Total"

Победитель выигрыша "Дрель ударная Total"

Победитель выигрыша "Триммер электрический Total"

Победитель выигрыша "Ящик для инструментов 18" Beorol Mobil"

Победитель выигрыша "Холодильник"

Победитель выигрыша "Отвертка с аккумулятором Worx"

Победитель выигрыша "Триммер электрический Total"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "Электрический самокат"

Победитель выигрыша "Ящик для инструментов 18" Beorol Mobil"

Победитель выигрыша "Коврик входной Karat"

Победитель выигрыша "iPhone 11 Pro"

Победитель выигрыша "Велосипед"

Победитель выигрыша "Коврик входной Karat"

Победитель выигрыша "Коврик входной Karat"

Победитель выигрыша "Коврик входной Karat"

Победитель выигрыша "Газовый ключ 3" Beorol"

Победитель выигрыша "Набор инструментов Projahn"

Победитель выигрыша "Газовый ключ 3" Beorol"

Победитель выигрыша "Коврик входной Karat"

Победитель выигрыша "Газовый ключ 3" Beorol"

Победитель выигрыша "Газовый ключ 3" Beorol"

Победитель выигрыша "Дрель ударная Total"

Победитель выигрыша "iPhone 11 Pro"

Победитель выигрыша "Ящик для инструментов 18" Beorol Mobil"

Победитель выигрыша "Стиральная машина"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "Газовый ключ 3" Beorol"

Победитель выигрыша "Аккумуляторная отвертка Worx"

Победитель выигрыша "Газовый ключ 3" Beorol"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "Велосипед"

Победитель выигрыша "Газовый ключ 3" Beorol"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "Электрический самокат"

Победитель выигрыша "Коврик входной Karat"

Победитель выигрыша "Телевизор"

Победитель выигрыша "Холодильник"

Победитель выигрыша "Газовый ключ 3" Beorol"

Победитель выигрыша "Газовый ключ 3" Beorol"

Победитель выигрыша "Дрель ударная Total"

Победитель выигрыша "Триммер электрический Total"

Победитель выигрыша "Набор инструментов Projahn"

Победитель выигрыша "Набор инструментов Projahn"

Победитель выигрыша "Газовый ключ 3" Beorol"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "iPad 2020"

Победитель выигрыша "Прожектор LED FSL"

Победитель выигрыша "Коврик входной Karat"

Победитель выигрыша "Кондиционер RUUD"

Победитель выигрыша "Ящик для инструментов Beorol"

Победитель выигрыша "Дрель ударная Total"

Победитель выигрыша "Дрель ударная Total"

Победитель выигрыша "Триммер электрический Total"

Победитель выигрыша "Триммер электрический Total"

Победитель выигрыша "Коврик входной Karat"

Победитель выигрыша "Коврик входной Karat"

Победитель выигрыша "Ящик для инструментов Beorol"

Победитель выигрыша "Триммер электрический Total"

Победитель выигрыша "Ящик для инструментов Beorol"

Победитель выигрыша "Кондиционер RUUD"

Победитель выигрыша "Компрессор авто с фонариком Total"

Победитель выигрыша "Ящик для инструментов Beorol"

Победитель выигрыша "Набор головок Total"

Победитель выигрыша "Компрессор авто с фонариком"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "Коврик входной Karat"

Победитель выигрыша "Коврик входной Karat"

Победитель выигрыша "Отвертка с аккумулятором Total"

Победитель выигрыша "Компрессор авто с фонариком Total"

Победитель выигрыша "Стремянка Beorol"

Победитель выигрыша "Стремянка Beorol"

Победитель выигрыша "Триммер электрический Total"

Победитель выигрыша "Триммер электрический Total"

Победитель выигрыша "Компрессор авто с фонариком Total"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "Прожектор LED FSL"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "Дрель ударная Total"

Победитель выигрыша "Велосипед Nell"

Победитель выигрыша "Дрель ударная Total"

Победитель выигрыша "Дрель ударная Total"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "Коврик входной Karat"

Победитель выигрыша "Компрессор авто с фонариком Total"

Победитель выигрыша "Мойка высокого давления Total"

Победитель выигрыша "Компрессор авто с фонариком Total"

Победитель выигрыша "iPAD 2020"

Победитель выигрыша "Стиральная машина LG"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "Дрель ударная Total"

Победитель выигрыша "Мойка высокого давления Total"

Победитель выигрыша "Компрессор авто с фонариком Total"

Победитель выигрыша "Стремянка Beorol"

Победитель выигрыша "Стремянка Beorol"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "iPhone 12"

Победитель выигрыша "Набор головок Total"

Победитель выигрыша "Отвертка с аккумулятором Total"

Победитель выигрыша "Дрель ударная Total"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "Ящик для инструментов Beorol"

Победитель выигрыша "Отвертка с аккумулятором Total"

Победитель выигрыша "Коврик входной Karat"

Победитель выигрыша "Электрический самокат Xiaomi"

Победитель выигрыша "Дрель ударная Total"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "Дрель ударная Total"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "Коврик входной Karat"

Победитель выигрыша "Телевизор 4К Samsung"

Победитель выигрыша "Набор головок Total"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "Коврик входной Karat"

Победитель выигрыша "Велосипед NELL"

Победитель выигрыша "Стремянка Beorol"

Победитель выигрыша "Дрель ударная Total"

Победитель выигрыша "Электрический самокат Xiaomi"

Победитель выигрыша "Кондиционер Ruud"

Победитель выигрыша "Компрессор авто с фонариком Total"

Победитель выигрыша "Мойка высокого давления Total"

Победитель 2-х выигрышей "Прожектор LED FSL"

Победитель выигрыша "Триммер электрический Total"

Победитель выигрыша "Триммер электрический Total"

Победитель выигрыша "Телевизор Samsung"

Победитель выигрыша "Стиральная машина LG"

Победитель выигрыша "Стремянка Beorol"

Победитель выигрыша "Коврик входной Karat"

Победитель выигрыша "Триммер электрический Total"

Победитель выигрыша "Мойка высокого давления Total"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "3000 лей."

Победитель выигрыша "Кондиционер воздуха Ruud"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Корзина для белья Natural Style"

Победитель выигрыша "Топор Total"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Дрель ударная Total"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Дрель ударная Total"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Коврик входной Karat"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "iPad 2020"

Победитель выигрыша "Ножницы по металлу Projahn"

Победитель выигрыша "Термостат для теплого пола Teplolux"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Дрель ударная Total"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Набор отверток Beorol"

Победитель выигрыша "Корзина для белья 60л Natural Style"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Удлиннитель Beorol"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Компрессор авто с фонариком Total"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Топор Total"

Победитель выигрыша "Ножовка по металлу Beorol"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Кондиционер Ruud"

Победитель выигрыша "Набор отверток Beorol"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Удлиннитель Beorol"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Удлиннитель Beorol"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Кондиционер Ruud"

Победитель выигрыша "Топор Total"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Кондиционер Ruud"

Победитель выигрыша "Молоток Beorol"

Победитель выигрыша "Ножницы по металлу Projahn"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Набор отверток Beorol"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Набор отверок 48шт. Beorol"

Победитель выигрыша "Коврик входной Karat"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Корзина для белья 60л Natural Style"

Победитель выигрыша "Топор Total"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Дрель ударная Total"

Победитель выигрыша "Набор сверл Total"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Топор Total"

Победитель выигрыша "Дрель ударная Total"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Кондиционер Ruud"

Победитель выигрыша "Корзина для белья 60л Natural Style"

Победитель выигрыша "Набор сверл Total"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Набор отверок Beorol"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрышей "3000 лей" и "1000 лей"

Победитель выигрыша "Молоток Beorol"

Победитель выигрыша "Кондиционер Ruud"

Победитель выигрыша "Удлиннитель Beorol"

Победитель выигрыша "Термостат для электрического теплого пола Teplolux"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Корзина для белья 60л Natural Style"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "Кондиционер Ruud"

Победитель выигрыша "Набор сверл Total"

Победитель выигрыша "Топор Total"

Победитель выигрыша "Ножовка по металлу Beorol"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Терморегулятор Teplolux"

Победитель выигрыша "Топор Total"

Победитель выигрыша "Молоток Beorol"

Победитель выигрыша "Набор отверток Beorol"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "Ножовка по металлу Beorol"

Победитель выигрыша "Молоток Beorol"

Победитель выигрыша "Корзина для белья 60л Natural Style"

Победитель выигрыша "Набор сверл Total"

Победитель выигрыша "Кондиционер Ruud"

Победитель выигрыша "Ножовка по металлу Beorol"

Победитель выигрыша "Набор бит Beorol"

Победитель выигрыша "Кондиционер Ruud"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "Кондиционер Ruud"

Победитель выигрыша "Кондиционер Ruud"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Кондиционер Ruud"

Победитель выигрыша "Перфоратор Total"

Победитель выигрыша "Кондиционер Ruud"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Термостат теплого пола Teplolux"

Победитель выигрыша "Кондиционер Ruud"

Победитель выигрыша "Ножовка по металлу Beorol"

Победитель выигрыша "Удлиннитель Beorol"

Победитель выигрыша "Набор отверок Beorol"

Победитель выигрыша "Молоток Beorol"

Победитель выигрыша "Корзина для белья 60л Natural Style"

Победитель выигрыша "Коврик входной Karat"

Победитель выигрыша "Кондиционер Ruud"

Победитель выигрыша "Корзина для белья 60л Natural Style"

Победитель выигрыша "Термостат для теплого пола Teplolux"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "Вентилятор Aera"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "Кондиционер Ruud"

Победитель выигрыша "Корзина для белья 60л Natural Style"

Победитель выигрыша "Набор отверок Beorol"

Победитель выигрыша "Термостат для теплого пола Teplolux"

Победитель выигрыша "Термостат для теплого пола Teplolux"

Победитель выигрыша "Кондиционер Ruud"

Победитель выигрыша "Набор сверл Total"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "Ножницы по металлу Projahn"

Победитель выигрыша "Кондиционер Ruud"

Победитель выигрыша "Набор отверок 48 шт. Beorol"

Победитель выигрыша "Набор сверел Total"

Победитель выигрыша "Набор отверок 48 шт. Beorol"

Победитель выигрыша "Кондиционер Ruud"

Победитель выигрыша "Кондиционер Ruud"

Победитель выигрыша "3000 "

Победитель выигрыша "Набор отверок 6 шт. Beorol"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "Ударная дрель Total"

Победитель выигрыша "Степлер механический Total"

Победитель выигрыша "Грабли с ручкой Cellfast"

Победитель выигрыша "Стиральная машина LG"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "Кондиционер Ruud"

Победитель выигрыша "Электрический самокат Xiaomi"

Победитель выигрыша "Шуруповерт Kress"

Победитель выигрыша "Ножницы по металлу Projahn"

Победитель выигрыша "Ножовка по металлу Beorol"

Победитель выигрыша "Набор рожковых ключей Beorol"

Победитель выигрыша "Набор отверок Beorol"

Победитель выигрыша "Шуруповерт с аккумулятором Total"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "Удлиннитель Beorol"

Победитель выигрыша "Лампа настольная"

Победитель выигрыша "Дрель ударная Total"

Победитель выигрыша "Велосипед Nell"

Победитель выигрыша "Степлер механический Total"

Победитель выигрыша "Шуруповерт Worx"

Победитель выигрыша "Шуруповерт Worx"

Победитель выигрыша "Телевизор Samsung"

Победитель выигрыша "Лампа настольная"

Победитель выигрыша "Велосипед Nell"

Победитель выигрыша "Удлиннитель Beorol"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "Настольная лампа"

Победитель выигрыша "Грабли Cellfast"

Победитель выигрыша "Настольная лампа"

Победитель выигрыша "Перфоратор Total"

Победитель выигрыша "Удлиннитель Beorol"

Победитель выигрыша "Настольная лампа"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "Шуруповерт Kress"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "Шуруповерт Worx"

Победитель выигрыша "Дрель Worx"

Победитель выигрыша "iPad 2020"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "Удлиннитель Beorol"

Победитель выигрыша "Ударная дрель Total"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "Удлиннитель Beorol"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "Ключ шестигранный Projahn"

Победитель выигрыша "Отвертка с аккумулятором Total"

Победитель выигрыша "Ударная дрель Total"

Победитель выигрыша "Удлиннитель Beorol"

Победитель выигрыша "Стиральная машина LG"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "Телевизор Samsung"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "Набор ключей Beorol"

Победитель выигрыша "1000 лей"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "Набор отверок Beorol"

Победитель выигрыша "Автомобиль Skoda Karoq"

Победитель выигрыша "Телефон iPhone 12"

Победитель выигрыша "Планшет iPad"

Победитель выигрыша "3000 лей"

Победитель выигрыша "Телефон iPhone 12"
 
 
 

 

Узнавайте первым о
новинках, скидках и акциях!

Будь с
нами!

Мы используем cookies для улучшения вашего опыта использования сайта.

Политика конфиденциальности